- " أبشرکم بالمهدی یبعث فی أمتی على اختلاف من الناس وزلازل فیملأ الأرض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما ، یرضى عنه ساکن السماء وساکن الأرض یقسم المال صحاحا ، فقال له رجل ما صحاحا ؟ قال بالسویة بین الناس ، قال : ویملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله علیه وسلم غنى ویسعهم عدله ، حتى یأمر منادیا فینادی فیقول : من له من مال حاجة فما یقوم من الناس إلا رجل ، فیقول ائت السدان یعنی الخازن فقل له إن المهدی یأمرک أن تعطینی مالا ، فیقول له أحث ، حتى إذا جعله فی حجره وأحرزه ندم ، فیقول کنت أجشع أمة محمد نفسا ، أو عجز عنی ما وسعهم ؟ قال فیرده فلا یقبل منه ، فیقال له إنا لا نأخذ شیئا أعطیناه ، فیکون کذلک سبع سنین أو ثمان سنین أو تسع سنین ، ثم لا خیر فی العیش بعده ، أو قال ثم لا خیر فی الحیاة بعده "

* حدیث شماره : 53 *
* علاء بن بشیر ، از ابو صدیق ناجى ، از ابو سعید خدرى ، روایت کرده که رسول خدا ( ص ) فرمود : مژده باد شما را به ظهور و برانگیخته شدن مهدى ( علیه السلام ) در امت من ، در حالیکه اختلافات تمام مردم را در برگرفته و فاصلهء طبقاتى زیاد گشته است ( شاید مراد از ( زلازل ) همان زلزله طبیعى باشد ) آنگاه حضرتش زمین را از عدل و داد پر مىکند ، همانگونه که از جور وستم پرشده بود ، ساکنین آسمان وزمین از او راضى و خشنود بوده ، اموال را بطور مساوى بین مردم تقسیم مىنماید ، سپس رسول اکرم صلى الله علیه وآله مىفرماید : خداوند دلهاى امت محمد صلى الله علیه وآله وسلم را غنى و بىنیاز گردانیده و عدل آن حضرت را گسترش داده تا جایى که دستور مىدهد منادى فریاد زند و بگوید : چه کسى نیاز به مال دارد ؟ کسى از مردم بجز یک نفر پاسخ نمىدهد ، به او گفته مىشود برو پیش خزانه دار و به او بگو که مهدى ( علیه السلام ) دستور داده که به من مال عطا کنى ، خزانه دار به او مىگوید : آنچه مىخواهى بدون شمارش برگیر و ببر ، تا آن اموال در اختیار او قرار مىگیرد و آنرا احراز مىکند پشیمان گشته و مىگوید من حریص ترین و طمعکارترین فرد امت حضرت محمد صلى الله علیه وآله بودم ، یا اینکه از آن وسعت و بىنیازى که به دیگران داده شد درمانده و محروم ماندم ، رسول اکرم صلى الله علیه وآله در ادامه مىفرماید : آن مرد اموال را برمىگرداند امااز او نمىپذیرند وبه او گفته مىشود ما آنچه را که دادیم پس نمىگیریم وضع به همین صورت هفت سال یا هشت سال یا نه سال مىماند و دیگر بعد از آن خبرى در زندگانى نیست ، یا اینکه پس از آن خیرى در زنده بودن نیست .

المفردات : لعل المقصود بالزلازل الاجتماعیة منها بقرینة ذکرها بعد اختلاف الناس ویحتمل أن تکون الطبیعیة . صحاحا : کاملة غیر منقوصة . أحث : أی خذ منه بغیر عد . الجشع : الحرص والنهم .
منابع و سندهاى این حدیث
نمایش تفصیلی حدیث شماره :53

54 - " یکون فی آخر الزمان - على تظاهر العمر وانقطاع من الزمان - إمام یکون أعطى الناس ، یجیئه الرجل فیحثو له فی حجره ، یهمه من یقبل عنه صدقة ذلک المال ما بینه وبین أهله ، لما یصیب الناس من الخیر "

* حدیث شماره : 54 *
* فضیل بن مرزوق ، از عطیه ، از ابو سعید نقل کرده که گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : در آخر الزمان - در مدت طولانى و سخنى و تنگدستى - امامى وجود دارد که به مردم بذل و بخشش مىنماید ، شخص پیش او مىرود و او با دو دست خویش مال را جمع نموده و به او مىدهد ، در آن زمان آن قدر مال وخیر به مردم مىرسد که هم و غم شخص این است که در میان فامیلش کسى را بیابد که صدقه مالش را از او قبول نماید .

منابع و سندهاى این حدیث
نمایش تفصیلی حدیث شماره :54

66 - " إن المهدی من عترتی ، من أهل بیتی یخرج فی آخر الزمان ، ینزل " الله " له من السماء قطرها ، ویخرج له ( من ) الأرض بذرها ، فیملأ الأرض عدلا و قسطا ، کما ملأها القوم ظلما وجورا "
* حدیث شماره : 66 *
* بدرستیکه مهدى از عترت من ، از اهل بیت من در آخر الزمان ظهور خواهد نمود ، ( خداوند ) باران آسمان را بر او فرو خواهد فرستاد وبذرها ودانه هاى زمین را خواهد رویانید ، آنگاه ( آن حضرت علیه السلام ) زمین را پر از عدل و داد نموده همانگونه که مردم آنرا از ظلم و جور پر کرده اند .

منابع و سندهاى این حدیث
نمایش تفصیلی حدیث شماره :66

69 - " لو لم یبق من الدهر إلا یوم لبعث الله رجلا من أهل بیتی یملؤها عدلا کما ملئت جورا "

* حدیث شماره : 69 *
* فطر ، از قاسم بن أبی بزه ، از ابو طفیل ، از علی ( ع ) ، از رسول خدا ( ص ) روایت کرده است که : اگر از دنیا حتى بیش از یک روز باقى نماند ، خداوند متعال مردى را از اهل بیت من برخواهد انگیخت تا زمین را پر از عدل نماید همانگونه که از جور پر شده است .

منابع و سندهاى این حدیث
نمایش تفصیلی حدیث شماره :69

84 - " فلو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتى یأتیهم رجل من " أهل بیتی ، تکون الملائکة بین یدیه ویظهر الاسلام "

* حدیث شماره : 84 *
* اگر از دنیا بجز یک روز باقى نمانده باشد خداوند متعال آن روز را طولانى نموده تا براى شما مردى از اهل بیت من که فرشتگان پیشاپیش او هستند بیاید و اسلام را آشکار نماید .

منابع و سندهاى این حدیث
نمایش تفصیلی حدیث شماره :84

354 - " مثل أمتی مثل المطر لا یدری أوله خیر أم آخره "

* حدیث شماره : 354 *
* ثابت از أنس ، و او از سول خدا ( ص ) نقل کرده که حضرت فرمود : جریان امت من مانند باران است معلوم نیست اولش بهتر است یا آخرش .

ملاحظة : الثبج : بالثاء المشددة والباء والجیم : الوسط ، ویظهر أن الروایات للعبارة فی هذا الحدیث وما بعده مصحفة عنها . ویلاحظ أن عددا من روایاته لم تذکر الأئمة من ذریة النبی صلى الله علیه وآله وبعضها ذکرت المهدی ( ع ) فقط کما أن الحدیث الشریف یبین أن الخط البیانی لمسیرة الأمة ووجودها لیس خطا تنازلیا کما یتصور البعض بل فیه هبوط فی الوسط وفیه صعود فی الآخر ، وهو حقیقة مهمة فی فهم التاریخ ومشروع الأمة الاسلامیة ودور الإمام المهدی علیه السلام "
منابع و سندهاى این حدیث
نمایش تفصیلی حدیث شماره :354

دسته ها :
X